Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020

Ngày đăng: 04:05 - 10/07/2020 Lượt xem: 130
Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.
Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.
Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.
Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.
Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.
Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.
Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.
Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.
Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.
Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.
Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.
Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.
Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.
Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

SỰ KIỆN: Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020
 

SỰ KIỆN - Mục tiêu rộng lớn hơn của dự án này là tăng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận tình hình thất nghiệp sau đại học ở Việt Nam, nhận được bằng cách xem xét tài liệu, đưa tin trên phương tiện truyền thông, phỏng vấn các bộ và trường đại học, dự án này đã theo đuổi mục tiêu này theo một số cách:

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

SỰ KIỆN: Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020
 

SỰ KIỆN - Mục tiêu rộng lớn hơn của dự án này là tăng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận tình hình thất nghiệp sau đại học ở Việt Nam, nhận được bằng cách xem xét tài liệu, đưa tin trên phương tiện truyền thông, phỏng vấn các bộ và trường đại học, dự án này đã theo đuổi mục tiêu này theo một số cách:

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

SỰ KIỆN: Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020
 

SỰ KIỆN - Mục tiêu rộng lớn hơn của dự án này là tăng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận tình hình thất nghiệp sau đại học ở Việt Nam, nhận được bằng cách xem xét tài liệu, đưa tin trên phương tiện truyền thông, phỏng vấn các bộ và trường đại học, dự án này đã theo đuổi mục tiêu này theo một số cách:

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

SỰ KIỆN: Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020
 

SỰ KIỆN - Mục tiêu rộng lớn hơn của dự án này là tăng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận tình hình thất nghiệp sau đại học ở Việt Nam, nhận được bằng cách xem xét tài liệu, đưa tin trên phương tiện truyền thông, phỏng vấn các bộ và trường đại học, dự án này đã theo đuổi mục tiêu này theo một số cách:

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

SỰ KIỆN: Hướng dẫn nghề nghiệp năm 2020
 

SỰ KIỆN - Mục tiêu rộng lớn hơn của dự án này là tăng khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam. Sau khi kiểm tra cẩn thận tình hình thất nghiệp sau đại học ở Việt Nam, nhận được bằng cách xem xét tài liệu, đưa tin trên phương tiện truyền thông, phỏng vấn các bộ và trường đại học, dự án này đã theo đuổi mục tiêu này theo một số cách:

Do thiếu thông tin về tình trạng việc làm thực sự của sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu theo dõi chi tiết tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi. Dữ liệu thu thập được sau đó được kiểm tra bởi tất cả các đối tác và kết quả được cung cấp cho các nhà thiết kế chương trình giảng dạy. Điều này giúp xác định các khu vực và thông tin chính giúp đồng bộ hóa giáo dục đại học với nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành nghiên cứu, chúng tôi mong muốn chia sẻ kết quả và phương pháp luận với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lãnh đạo trường đại học đối tác và bất kỳ tổ chức nào quan tâm tại Việt Nam.

Thứ hai, EVENT đã nhắm đến việc thành lập các đơn vị HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC mới tại năm trường đại học đối tác của chúng tôi tại Việt Nam. Với sự xuất phát phù hợp của phương pháp tổ chức Khung làm việc để nhúng việc làm trong Giáo dục đại học (EEHE), (Học viện giáo dục đại học 2015), phương pháp lấy sinh viên làm trung tâm của các trung tâm này bổ sung cho cách tiếp cận từ trên xuống truyền thống phổ biến ở Việt Nam (tập trung vào kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng), bằng cách nhấn mạnh việc trao quyền cá nhân cho các kỹ năng sử dụng lao động. Điều này phù hợp với các chiến lược hiện tại quyết định nghiên cứu về nhu cầu đào tạo sau đại học theo hướng 4thứ tự cuộc cách mạng công nghiệp, đặc trưng bởi một thị trường lao động đòi hỏi đầu tư ngày càng tăng vào các kỹ năng chuyển đổi.

Cuối cùng, EVENT nhằm mục đích phát triển VIDEO HƯỚNG DẪN và WEB PORTAL cho sinh viên, cung cấp cả nền tảng chia sẻ tài nguyên việc làm và tài liệu học tập nhằm mục đích ưu tiên của thế hệ Z cho tài liệu học trực quan.

Đăng ký nhận bản tin từ Ev-event
Đang online: 5 Tổng truy cập: 87.418
go top